GDPR

Personuppgiftspolicy för Elektronikverstan

Jag har som avsikt att vara transparenta med hur din information används och vill med den här sidan förtydliga detta.Som användare eller besökare av minwebbsidaaccepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.


Personuppgiftsansvar

Jag är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter på vår hemsida. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att jagmåste se till att du som besökare är medveten om att jagsamlar in dina personuppgifter, hur jaggör det och varför. Jagser även till att du aktivt kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur jaganvänder dina uppgifter, begära ut de uppgifter jaghar om dig eller använda rätten att bli helt raderad från mittsystem. Jagdelar inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta.


Varför samlar jag in dina uppgifter?

Elektronikverkstan samlar in och använder dina personuppgifter enligt ovan för att fullgöra, förbättra och anpassa sittåtaganden, produkter och tjänster, för att tillgodose dina önskemål och för att samla in statistik om, och utveckla webbplatsen.


Hur samlas uppgifterna in?

Det vanligaste sättet för migatt få in uppgifter är att du själv väljer att delge dem via mejl eller i ett formulär. Det går alltid att i efterhand be migändra uppgifter, delge dig dina uppgifter eller tar bort dig helt från mindatabas.


Cookies/Kakor

Jagsamlar även in uppgifter via så kallade “cookies”. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper mig/oss att se statistik över våra besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress.
Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies. Nedan följer några exempel på hur du gör för respektive webbrowser.

Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen/webbapplikationen.


Vilka uppgifter samlas in?

Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med Elektronikverkstanså kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer
 • Användarinformation om hur du använder vår hemsida och våra tjänster. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar med på vår site, exempelvis vilka sidor du besöker.
 • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss


Kontaktformulär

De uppgifter som du uppger i kontaktformuläret lagras enbart i mindatabas för att jagska kunna administrera din förfrågan.
Elektronikverkstangaranterar att dina uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part.
Genom att skicka förfrågan via kontaktformulär till migså ger du ditt samtycke till att jaghanterar dina personuppgifter enligt nedan:

 • Din förfrågan läggs upp i en mapp som bara behöriga personer har tillgång till.
 • Jag använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
 • Dina uppgifter sparas inte längre än nödvändigt.

Varje enskild person kan när som helst be migatt ta bort dennes personuppgifter ur mittsystem, genom att kontakta mig.


Informationssäkerhet

Elektronikverkstan ser allvarligt på informationssäkerheten och är angelägen om att dina personuppgifter behandlas säkert. Jaghanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.


Hur länge behåller Elektronikverkstan personuppgifter?

Jagkommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos mig eller så länge de behövs för att kunna tillgodose dig med den information/tjänst du önskar. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i mittavtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal, fakturerade tjänster och kan därför inte begränsas eller raderas.


Vilka rättigheter har du över dina uppgifter?

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som jaglagrar.
 • Du har rätt till att vända dig till migoch be om att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar migfrån att göra detta.
 • Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas till vissa avgränsade syften.
 • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi utför.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt. Klagomål lämnas tillwww.datainspektionen.se

Om du har lämnat personuppgifter till Elektronikverkstan kan du begära en exportfil med de personuppgifter jaghar om dig, inklusive alla uppgifter du har gett mig. Du kan också begära att jagtar bort alla personuppgifter jag har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som jagär tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.


Frågor angående integritetspolicyn

Om du har frågor eller synpunkter gällande Elektronikverkstansintegritetspolicy,informationshantering, eller vill att jagdelger dig vilka uppgifter jaghar samt om du vill uppdatera uppgifter eller att jagraderar dina uppgifter från mindatabas, vänligen kontakta mighär.